Thi thử

Thi Thử IC3 Module 1

Bài thi thử IC3 Module 1 là bài thi về kiến thức Máy tính căn bản (Computing Fundamentals). Module 1 gồm có 40 câu hỏi lý thuyết về(vì là bài thi thử nên không có câu hỏi thực hành)  : Phần cứng, phần mềm máy tính, hiểu biết và sử dụng các hệ điều hành. Các thí sinh có 30 phút để hoàn thành bài thi, điểm số tối đa cho module 1 là 1000 diểm, điểm đạt là 710 điểm. Trong bài thi thử này, các câu hỏi sẽ được hiển thị dưới dạng tiếng Việt. Khi làm bài các bạn có thể bỏ qua các câu hỏi khó bằng cách nhấn chuột vào ô “xem lại câu hỏi này” và chuyển sang làm các câu tiếp theo, sau đó có thể quay lại để hoàn thành tiếp các câu hỏi đó.