Chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản theo thông tư 03

Bài Thi:

Đăng Nhập Để Làm Bài Thi

IU05: Sử dụng trình chiếu cơ bản

IU04: Sử dụng Bảng tính cơ bản