Chuẩn đầu ra Tin học

QUY ĐỊNH CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC ÁP DỤNG CHO SINH VIÊN ĐHCQ TRƯỜNG ĐH CNTT&TT

Chuẩn đầu ra Tin học của sinh viên ĐHCQ trường ĐH CNTT&TT được quy định tại Thông báo số 58/ĐHCNTT&TT-ĐBCL ngày 24/02/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT về việc thực hiện chuẩn đầu ra trình độ Tiếng Anh và Tin học cho sinh viên ĐHCQ (xem văn bản gốc).

Cụ thể, chuẩn đầu ra tin học đối với sinh viên thuộc các ngành đào tạo (trừ nhóm ngành CNTT và ngành An toàn thông tin) yêu cầu một trong các chứng chỉ sau:

1. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (Theo Thông tư 03/2014-BTTTT)

2. Chứng chỉ tin học quốc tế IC3/MOS

3. Chứng chỉ ICDL

Vậy sinh viên ĐHCQ cần thiết phải có một trong số các chứng chỉ trên để đủ điều kiện về chuẩn đầu ra Tin học để ra trường.

ĐƠN VỊ TỔ CHỨC BỒI DƯỠNG THI CẤP CHỨNG CHỈ CHUẨN ĐẦU RA TIN HỌC

Hiện Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu là đơn vị duy nhất trong trường được giao nhiệm vụ tổ chức tạo nguồn, bồi dưỡng thi cấp chứng chuẩn đầu ra Tin học:

1. Quyết định số 679/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 27/6/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT về việc giao nhiệm vụ tạo nguồn, bồi dưỡng thi cấp chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản (có văn bản kèm theo)

2. Quyết định số 855/QĐ-ĐHCNTT&TT ngày 14/8/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐH CNTT&TT về việc ủy quyền thực hiện hợp đồng số 249/IIGVN cho Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu phối hợp với IIG Việt Nam tổ chức bồi dưỡng, thi cấp chứng chỉ tin học quốc tế IC3/MOS (có văn bản kèm theo)

NỘI DUNG BỒI DƯỠNG, THI CẤP CHỨNG CHỈ

Sinh viên xem chi tiết tại link sau:

1. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

2. Chứng chỉ tin học quốc tế IC3

3. Chứng chỉ tin học văn phòng MOS

LỆ PHÍ ÔN THI, LỆ PHÍ THI

1. Chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản

– Lệ phí thi: theo quy định của nhà trường (tại thời điểm đăng ký thi)

– Lệ phí ôn: tùy theo nhu cầu ôn tập của sinh viên

Tổng lệ phí ôn và thi không quá 500.000đ

2. Chứng chỉ IC3, MOS

– Lệ phí thi theo quy định của IIG Việt Nam (tại thời điểm đăng ký thi)

– Lệ phí ôn: tùy theo thời lượng SV đăng ký ôn tập

Tổng lệ phí ôn và thi bài thi IC3 (3 mô đun) không quá 1.800.000đ, bài thi MOS không quá 900.000đ

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ THI

1. Cách thức đăng ký

Sinh viên ĐHCQ có thể lựa chọn một trong hai cách đăng ký sau:

– Đăng ký trực tiếp tại Phòng 101, nhà C6, Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường ĐH CNTT&TT

– Đăng ký trực tuyến (điền thông tin tại đây)

2. Thời gian đăng ký

Các đợt thi tổ chức liên tục hàng tháng. Sinh viên xem lịch thi cụ thể tại website của Trung tâm và đăng ký trước 5 ngày đối với chứng chỉ Ứng dụng CNTT, trước 7 ngày đối với chứng chỉ tin học quốc tế IC3/MOS.

3. Thủ tục đăng ký

– Phiếu đăng ký (mẫu kèm theo)

– Chứng mình thư (01 bản photo)

– 2 ảnh 3×4

– Mang theo thẻ SV để nhập mã SV

Thông tin  liên hệ

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu – Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông