Đăng ký

Trung tâm Đào tạo theo nhu cầu

Địa chỉ: Đường Z115, Quyết Thắng, TP.Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Điện thoại: (0208) 6261 666; (0208) 3904 345
Email:trungtamdaotaotnc@ictu.edu.vn
Facebook:www.facebook.com/trungtamdaotaotheonhucau